CLLD 2014 - 2020

SPLOŠNO O CLLD (Community Led Local Development)

V programskem obdobju 2014 – 2020 je predvidena uporaba pristopa »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (CLLD) v okviru treh skladov, in sicer:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP)

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

CLLD je orodje za spodbujanje celovitega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojnih ciljev. S takim pristopom pa odpira priložnost za razvoj in zmanjševanje razvojnih razlik posameznih območij. CLLD je orodje, ki predstavlja osnovo za teritorialni razvoj podeželja, manjših mest ter obalnih in ribiških območij. Cilj je spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini, diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pomembno prispeva k varstvu okolja, ohranjanju naravne ter kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. Izziv pa predstavlja tudi krepitev in povečanje usposobljenosti lokalnih razvojnih partnerstev ter krepitev partnerskega razvojnega odločanja kot načina za usmerjeno in usklajeno reševanje razvojnih izzivov lokalnih območij na najnižji ravni, tudi z uporabo javnih sredstev.

Tematska področja in ključni izzivi:

1. Ustvarjanje delovnih mest,

2. Razvoj osnovnih storitev,

3. Varstvo okolja in ohranjanje narave ter

4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Ta področja bodo sledila tematskim ciljem in reševala izzive v zvezi z visoko brezposelnostjo, povečanjem konkurenčnosti, izboljšanjem osnovnih storitev, vključno z lokalno infrastrukturo in posledično reševanjem problematike depopulacije, ohranjanjem identitete krajine ter varstvom okolja in naravnih virov. Spodbujala pa se bosta tudi večja socialna vključenost in boj proti revščini.

Javni poziv o izvajanju MKGP in SVRK za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja, Ur. list RS, 42/2015

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Ur. list RS, št. 42/2015, in v 1. členu te uredbe navedene pravne podlage

Pravilnik o določitvi seznama dodatnih drugih urbanih območij za potrebe opredelitve območij lokalnih akcijskih skupin, Ur. list RS, št. 12/2016