Loading...
Organi LAS2019-10-08T13:52:42+00:00

Organi LAS

SKUPŠČINA LAS
Je najvišji organ upravljanja LAS in jo sestavljajo vsi člani LAS. Članstvo v LAS je odprto za vse, ki delujejo območju LAS in imajo interes za vključitev v LAS.

UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS. Sestavlja ga:

4 predstavniki javnega sektorja:

 • Janez Furlan
 • Bogdan Godnič
 • Eva Mermolja
 • Anja Godnič

3 predstavniki ekonomskega sektorja:

 • Marko Rondič
 • Primož Šušmelj
 • Matej Bratina

3 predstavniki zasebnega sektorja:

 • Ljubo Žgavc
 • Matej Likar
 • Danjel Čebron

PREDSEDNIK
Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. Za predsednika LAS Vipavska dolina je izvoljen Janez Furlan.

PODPREDSEDNIK
Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo,  če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za podpredsednika LAS Vipavska dolina je bil izvoljen Primož Šušmelj.

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je zadolžen za nadzor nad zakonitostjo, pravilnostjo in transparentnostjo poslovanja organov LAS. Ima tri člane, po enega iz vsakega sektorja in nadomestnega člana. Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika gospodarskega sektorja in enega predstavnika zasebnega sektorja.

Zasebni sektor:

 • Peter Skapin
 • Helena Furlan

Javni sektor:

 • Irena Kodele Krašna, podpredsednica nadzornega odbora LAS Vipavska dolina
 • Valentin Krtelj

Ekonomski sektor:

 • Izidor Peljhan, predsednik nadzornega odbora LAS Vipavska dolina
 • dr. Andrej Raspor

OCENJEVALNA KOMISIJA
Ocenjevalna komisija pregleduje popolnost in ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo in o tem za Upravni odbor pripravi poročilo.
Člane Ocenjevalne komisije pri LAS Vipavska dolina bomo objavili po opravljenem Javnem pozivu za izbor članov Ocenjevalne komisije.

VODILNI PARTNER
Skupščina mora izbrati enega partnerja izmed članov LAS kot vodilnega partnerja, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah, upravlja s transakcijskim računom LAS in opravlja vse ostale naloge, ki izhajajo iz pogodbe med LAS in Vodilnim partnerjem. LAS lahko Vodilnega partnerja izbere tudi v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Za vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina je bila izbrana Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina.

Vodilni partner:

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina
Vodilni partner LAS Vipavska dolina
Vipavska cesta 4
5270 AJDOVŠČINA