Loading...
Postani član LAS 2018-07-11T16:58:14+00:00

Postani član LAS

Povabilo k sodelovanju v Lokalni Akcijski Skupini (LAS) Vipavska dolina

V skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015) in na podlagi Sklepa o Izdelavi Strategije lokalnega razvoja in vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine Vipavske doline, z dne 06.03.2015, ki sta ga izdali občini Ajdovščina in Vipava, Razvojna agencija ROD Ajdovščina objavlja javni poziv za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

LAS Vipavska dolina je nova lokalna akcijska skupina, ki pa vsebinsko nadaljuje delo svojega predhodnika LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa.

LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa za območje občin Ajdovščina, Komen in Vipava je bila ustanovljena junija 2008 za programsko obdobje EU 2007-2013 kot partnerstvo enakopravnih partnerjev. Sedež LAS  je na sedežu Razvojne agencije ROD Ajdovščina, ki za LAS opravlja vse administrativne in strokovne naloge ter naloge finančnega organa LAS. LAS je vezni člen med lokalnim prebivalstvom in občinami, ki najbolje poznajo potrebe in potenciale svojega okolja. Od leta 2008 je LAS v sodelovanju z nosilci projektov ter projektnimi partnerji izvedla vrsto uspešnih projektov, ki so prispevajo k razvoju podeželja: dvig prepoznavnost kmetijskih in ostalih produktov, ohranjanje okolja oziroma biotske raznovrstnosti, urejanje zanimivih tematskih poti, ohranjanje tracije in kulturne dediščine, usposabljanja na različne teme, aktivnosti za dvig prepoznavnosti vinorodnega okoliša, vzpostavitev različnih zbirk in spominskih sob ter nenazadnje vzpostavitev centra za promocijo in predelavo kmetijskih pridelkov. Izvedenih je bilo 28 projektov, v skupni vrednosti skoraj 750.000 evrov sofinanciranih s sredstvi LEADER. Projekti temeljijo na smernicah, ki smo si jih v območju začrtali v letu 2008 in jih zapisali v Lokalno razvojno strategijo za območje Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa.

Nov LAS obsega območje dveh občin: Ajdovščine in Vipave. Obsega 352,6 km2, na katerem živi nekaj več kot 24.000 prebivalcev. Dosedanji LEADER program nadomešča Program CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost in se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. LAS bo sredstva pridobivala iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pred nami je novo programsko obdobje 2014-2020, novi izzivi in nove naloge ter ključne s strani

 • države določene prioritete razvoja in ukrepanja;
 • ustvarjanje novih delovnih mest,
 • razvoj osnovnih storitev,
 • varstvo okolja in ohranjanje narave,
 • večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin.

Partnerstvo v LAS bo sestavljeno po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju Ajdovščina in Vipava, in sicer iz vrst:

 • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne inštitucije),
 • ekonomskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, kmetje podjetniki, zadruge in drugi gospodarski subjekti) ter
 • zasebnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev in druge organizacije civilne družbe ter kmetje in drugi posamezniki).

Partnerji LAS bodo med drugim:

 • sodelovali pri pripravi in izvajanju Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014 -2020,
 • aktivno in odgovorno sodelovali v LAS,
 • delovali v skladu s Pogodbo o ustanovitvi partnerstva LAS Vipavske doline,
 • s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k razvoju celotnega območja,
 • volili in bodo voljeni v organe LAS,
 • dajali pobude v zvezi z delovanjem LAS,
 • promovirali LAS v lokalnem okolju in širše.

Včlanitev v LAS je možna tudi naknadno, kajti javni poziv za vstop v partnerstvo LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014 – 2020.

 • Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Vipavska dolina (dokument)
 • Člani LAS Vipavska dolina (dokument)

V kolikor želite  postati partner Lokalne akcijske skupine Vipavske doline v programskem obdobju 2014–2020, vas prosimo, da izpolnite priloženo