Predstavitev LAS

M19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Opis
Podpora iz naslova tega podukrepa je namenjena sofinanciranju stroškov nastalih pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR.Podpora je namenjena tudi za animacijo območja LAS in pomoč potencialnim upravičencem za razvijanje idej in pripravo operacij.Za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije bo določen glavni sklad. Glavni sklad za financiranje tekočih stroškov in stroškov animacije se določi na območju posameznega LAS. Glavni sklad bo tisti, katerega prispevek finančnih sredstev bo na podlagi finančnega okvira na posameznem območju LAS, najvišji.

Za namen izvajanja tega podukrepa LAS vlagajo zahtevke za izplačilo. LAS lahko letno vloži največ tri zahtevke za izplačilo.

Upravičenci

Upravičenci do podpore so LAS, ki so prejeli odločbo o potrditvi LAS in SLR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški v okviru tega podukrepa so:

 • Tekoči stroški, povezani z upravljanjem izvajanja SLR:
  • operativni stroški,
  • stroški osebja,
  • stroški usposabljanja osebja za potrebe upravljanja in delovanja LAS,
  • stroški, vezani na odnose z javnostmi in promocijo LAS, vključno s stroški mreženja,
  • finančni stroški ter
  • stroški, povezani s spremljanjem in vrednotenjem SLR kot je zahtevano v 3.g točki 34. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 • Stroški animacije lokalnega razvoja:
  • stroški povezni z izmenjavo med zainteresiranimi stranmi z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja SLR ter
  • stroški za podporo potencialnim upravičencem z namenom oblikovanja in priprave operacij ter vlog.

Zgornje priznane vrednosti upravičenih stroškov so določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti.

Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe o potrditvi LAS in SLR.

Zahtevek za izplačilo se mora nanašati na opravljene aktivnosti.

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo,
 • splošni upravni stroški,
 • prispevek v naravi,
 • obresti na dolgove,
 • DDV,
 • rabljena oprema in mehanizacija,
 • štipendije in nagrade,
 • stroški, nastali z izvajanjem nalog javnih služb ter
 • stroški, ki so nastali z aktivnostmi, vezanimi izvajanje ukrepov LEADER v okviru programskega obdobja 2007–2013.

Pogoji za upravičenost

Aktivnosti, za katere se zahteva sofinanciranje, morajo biti upravičene do sofinanciranja in izvedene.

Tekoči stroški in stroški animacije morajo biti ločeno vodeni in jasno razmejeni.

Stroški animacije in krepitve zmogljivosti v okviru posameznega zahtevka za izplačilo predstavljajo najmanj 50 % nastalih stroškov.

Vrsta podpore

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Višina podpore

Posamezni LAS lahko za izvajanje tega podukrepa v skladu s sprejetim Partnerskim sporazumom nameni največ 20 % skupnih javnih izdatkov nastalih pri SLR. Delež sredstev, ki jih lahko posamezni LAS nameni za izvajanje tega podukrepa je bil določen na podlagi historičnih podatkov iz naslova izvajanja ukrepov LEADER v programskem obdobju 2007–2013.

Stopnja javne podpore je 100 % upravičenih stroškov.

LAS lahko zaprosi za nižjo stopnjo podpore.

Najnižji znesek javne podpore posameznega zahtevka za izplačilo iz naslova tega podukrepa je 5.000 EUR.

prp_logo

Za vsebino na spletni strani LAS Vipavska dolibna je odgovorna lokalna akcijska skupina LAS Vipavska dolina, ki jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija ROD Ajdovščina. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.